• نت اولیه : ترنج، لیمو
  • نت میانی : گالبانوم، دانه سیگ
  • نت پایه : گلسنگ، سدر